Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja „Kagadi Home”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Małgorzatę Szolc, zwaną dalej „Fundatorem” aktem notarialnym (Repertorium A numer 120/2021) sporządzonym w siedzibie Kancelarii Notarialnej S.C. notariuszy Macieja Piwowarskiego i Katarzyny Stanek, w Mikołowie, przy ulicy Krakowskiej 5.

Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łaziska Górne.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz obszar poza jej granicami. Fundacja może tworzyć stałe lub tymczasowe biura w innych krajach niż Rzeczpospolita Polska.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem i odpowiednikiem swojej nazwy w językach obcych.
 4. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy oraz inne wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§4

 1. Fundacja prowadzi działalność statutową, oraz może prowadzić działalność gospodarczą, po spełnieniu wymagań określonych niniejszym Statutem. Cały osiągany dochód Fundacja przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działalności.
 4. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem danych indentyfikacyjnych Fundacji. Pieczątki w zależności od potrzeb mogą być używane po polsku lub w innej wersji językowej.
 5. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 6. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej leży w kompetencjach Fundatora.
 7. Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej Fundacji następuje poprzez podjęcie stosownej decyzji na piśmie przez Fundatora i przedstawieniu jej Zarządowi, wraz z decyzją o której mowa w §15 ust. 2 Statutu w zw. z §4 ust. 8 Statutu.
 8. W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, Fundator podejmie decyzję o zmianie Statutu o której mowa w §15 ust. 2 Statutu, w tym w szczególności o określeniu przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz sposobu prowadzenia rachunkowości.

§5

Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady, filie lub przedstawicielstwa, może łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład stowarzyszeń w kraju i za granicą. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Fundator.

§6

Fundacja działa na podstawie prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§7

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 1. Zapewnienia dostępu do żywności i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych rodzinom pochodzącym z biedniejszych regionów Ugandy.
 2. Ochrony i promocji zdrowia i higieny, w tym w szczególności ochrona i promocja zdrowia wśród osób z biedniejszych regionów Ugandy,
 3. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka.
 4. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 5. Upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka
 6. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 7. Budowania potencjału społeczności, rozwijanie jej poczucia samowystarczalności zmierzającego do usamodzielniania się rodzin.
 8. Działalności na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji, w szczególności tych, których celami statutowymi są szeroko rozumiane organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy humanitarnej.
 9. Rozwijanie aktywności społecznej, zawodowej, oświatowej, kulturalnej.
 10. Działalności polegającej na nauce, szkolnictwie wyższym, edukacji i wychowaniu, w tym
  w szczególności:
  a/ wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych dzieci, młodzieży i dorosłych;
  b/ niesienie pomocy dzieciom, w tym szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
  c/ udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
  d/ podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp;
  e/ doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzież i dorosłych.
 11. Podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, opiekuńczych, prawnych na rzecz osób potrzebujących.
 12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§8

Swoje cele Fundacja realizuje w szczególności poprzez:

 1. Przekazywanie stałego, comiesięcznego wsparcia finansowego.
 2. Prowadzenie i organizowanie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki, akcje charytatywne oraz projekty.
 3. Organizowanie zbiórek artykułów szkolnych, odzieży i podstawowych środków higienicznych.
 4. Organizowanie działań szkoleniowych, prowadzenie wykładów, warsztatów, konferencji mających na celu przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń.
 5. Współpracę z osobami i instytucjami celem wymiany doświadczeń i tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie celów statutowych Fundacji.
 6. Inspirowanie różnych form ofiarności społecznej na rzecz osób potrzebujących.
 7. Organizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w szczególności o charakterze charytatywnym.
 8. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami sektora prywatnego, organizacjami kościelnymi, instytucjami Unii Europejskiej oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą w celu realizacji zadań statutowych.
 9. Współpracę z instytucjami świata kultury, nauki, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stawiającymi sobie cele zbieżne z celami Fundacji.
 10. Propagowanie kierunków działania Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, spadków, darowizn, na realizację celów statutowych.
 11. Wspieranie i organizację wolontariatu.
 12. Organizowanie działań z szeroko pojętego zakresu promocji zdrowia.
 13. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów służących do realizacji celu Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich osobom, placówkom i instytucjom.
 14. Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Fundacji.
 15. Upowszechnianie w Internecie, w środowiskach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji i za pomocą wydawnictw, wiedzy w zakresie objętymi celami Fundacji.
 16. Organizowanie indywidualnego patronatu osób z Polski i innych krajów nad dziećmi i młodzieżą z Ugandy.
 17. Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji i osiągania celów ujętych w statucie.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez Fundatora w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych), która będzie stanowiła fundusz założycielski Fundacji. Ponadto majątek Fundacji stanowią dochody Fundacji w postaci środków finansowych, nieruchomości i ruchomości oraz innych składników majątkowych nabytych przez Fundację w toku jej działania.

§10

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  a/ darowizn, spadków, zapisów;
  b/ dotacji i subwencji osób prawnych oraz rządów innych państw i organizacji międzynarodowych;
  c/ ofiarności publicznej;
  d/ dochodu z majątku Fundacji,
  e/ odsetek bankowych.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz pokrycie kosztów jej działalności.

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wówczas, gdy w chwile składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§13

Zabronione jest:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. wykorzystywania majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 3. przekazywać majątku na rzecz Fundatora , członków organów Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§14

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 1. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
 3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być w każdym czasie odwołani.
 4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator – Prezes Zarządu, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencje te przejmuje Wiceprezes Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów.
 7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 8. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
  a/ Reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
  b/ sprawowanie pieczy i kontroli nad majątkiem Fundacji;
  c/ kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  d/ uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
  e/ przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
  f/ podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
  organów lub Fundatora;
  g/uchwalanie rocznych planów finansowych.
  h/ tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
  i/ wnioskowania o zmianę Statutu Fundacji i zmianę celów Fundacji;
  j/ sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 9. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać zespoły doradcze, a także inne ciała doradcze jak np. radę programową lub radę honorową.
 10. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Fundator- Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu, każdy z nich działający samodzielnie.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI

§15

 1. Zmiana Statutu, w tym w zakresie celów Fundacji, należy do wyłącznej kompetencji Fundatora – Prezesa Fundacji. W razie jego śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje Zarząd.
 2. Zmiana Statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie stosownej decyzji na piśmie, pod rygorem nieważności i przedłożenie jednolitego Statutu Fundacji Zarządowi.
 3. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 4. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Fundator – Prezes Zarządu w sposób analogiczny do procedury zmiany Statutu.
 5. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§16

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania swojego majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator. Decyzja w przedmiocie likwidacji następuje poprzez stosowną decyzją na piśmie, pod rygorem nieważności i przedłożenie jej Zarządowi.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Likwidatorem Fundacji mogą być członkowie ostatniego Zarządu albo osoba wskazana przez Fundatora.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji. Konkretne cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator.

§18

Decyzje podejmowane przez Fundatora, a przewidziane postanowieniami niniejszego Statutu powinny mieć postać pisemnych oświadczeń.

§19

Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach.

Skip to content